Rozsah platnosti
 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují veškeré smluvní vztahy mezi společností Ypsotec AG, CH2540 Grenchen (dále uváděnou jako „YT") a jejími zákazníky (dále uváděnými jako „zákazník“). 
  Přijetím obchodní nabídky nebo dodávkou produktu společností YT zákazník akceptuje tyto VOP výslovně jako součást smlouvy. Společnost Ypsotec AG si výslovně vyhrazuje změnu těchto VOP, a to kdykoli. Tímto se stávají součástí smlouvy. Vyhrazeny zůstávají odlišné úpravy v listině smlouvy nebo v jiných součástech smlouvy.

 2. Eventuální nákupní podmínky zákazníka (současné, jakož i budoucí) nemají žádnou platnost.
 3. Jinak znějící ujednání platí pouze tehdy, pokud byla stranami přijata výslovně a písemně.
Obchodní nabídka a uzavření smlouvy
 1. Obchodní nabídka zůstává závazná během lhůty, která je v ní uvedena. Pokud údaj o lhůtě chybí, zůstává společnost YT vázána nabídkou po dobu třiceti (30) dnů od data obchodní nabídky.
 2. Objednávka je závazná pouze tehdy, pokud byla po přijetí potvrzena společností YT písemně (dopisem, faxem nebo emailem) (dále uváděno jako „potvrzení zakázky“).
Předmět dodávky
 1. Předmět dodávky je taxativně uveden v potvrzení zakázky (včetně eventuálních dodatků).
Ceny
 1. Ceny se rozumějí za podmínky EXW Grenchen/CH nebo Tábor/CZ (Incoterms 2000), ve švýcarských francích nebo v eurech vždy bez obalu, přepravy, pojištění a eventuálních daní z přidané hodnoty.
 2. Společnost YT si vyhrazuje právo upravit cenu ještě nedodaných produktů z objednávky, pokud to vyžadují okolnosti
Platební podmínky
 1. Splatnost činí třicet (30) dnů od data fakturace.
 2. Zákazník musí platby společnosti YT realizovat bez odečtení skonta, výloh, daní a poplatků jakéhokoli druhu. Platební podmínky s jiným zněním musí být sjednány zvlášť.
 3. V případě prodlení s platbou si společnost YT bez upomenutí vyhrazuje okamžité zastavení plánovaných dodávek a je oprávněna účtovat k nezaplacené částce připočte denní úrok z prodlení ve výši 6 % p.a. Další právní prostředky zůstávají vyhrazeny. Společnost YT je obzvláště oprávněna požadovat zálohy na další dodávky.
Dodání
 1. Dodání je realizováno za podmínky EXW Grenchen/CH nebo Tábor/CZ (Incoterms 2000).
 2. Dodací lhůta počíná potvrzením zakázky ze strany společnosti YT a po úplném vyjasnění technických záležitostí.
 3. Dodací lhůta může být přiměřeně prodloužena:

  • pokud nejsou údaje, které jsou zapotřebí pro provedení objednávky, doručeny společnosti YT včas nebo pokud jsou zákazníkem dodatečně pozměněny;
  • pokud nejsou dodrženy platební lhůty nebo pokud jsou akreditivy otevřeny příliš pozdě;
  • pokud se vyskytnou překážky, které společnost YT nemůže odvrátit ani přes využití nabízené pečlivosti, bez ohledu na to, zda tyto překážky vzniknou u společnosti YT, u zákazníka nebo u nějaké třetí osoby. K takovým překážkám patří události vyšší moci, jako jsou epidemie, mobilizace, válka, povstání, závažné poruchy ve výrobě, nehody, pracovní spory, úřední opatření nebo zanedbání a přírodní události, jakož i opožděné nebo vadné dodání potřebných surovin, polotovarů a hotových výrobků a výpadek důležitých součástí a nástrojů.
 4. Prodlení v dodání neopravňuje zákazníka k odstoupení od smlouvy.
Přeprava a pojištění
 1. Společnost YT balí produkty pečlivě. Obal je zákazníkovi vyúčtován jako vlastní (režijní) náklady.
 2. Zvláštní přání ohledně expedice a pojištění musí být společnosti YT sdělena včas. Přeprava se realizuje na účet a nebezpečí zákazníka. Stížnosti v souvislosti s přepravou musí zákazník při obdržení dodávky anebo přepravních dokumentů adresovat neprodleně poslednímu přepravci.
 3. Pojištění proti škodám jakéhokoli druhu náleží zákazníkovi. I když je možné uzavřít pojištění společnosti YT, jde pojištění na účet zákazníka.
Dodávané množství
 1. Společnost YT si vyhrazuje, pokud není dohodnuto nic jiného, zvýšenou nebo sníženou dodávku ve výši deseti procent (10 %) oproti objednanému zboží. Množstevní odchylky na základě nějaké mimořádné události během výroby zůstávají vyhrazeny.
 2. Předčasná dodávka je přípustná.
Kontrola a odběr dodávky
 1. Zákazník musí dodávku včetně dokumentace k dodávce zkontrolovat neprodleně po obdržení a sdělit společnosti YT eventuální vady písemně do deseti (10) pracovních dnů od obdržení dodávky. Pokud toto opomene, jsou dodané produkty považovány za schválené s výhradou bodu 10.1. VOP.
Záruka a ručení
 1. Společnost YT zaručuje, že jí dodávané produkty budou během záruční lhůty v trvání jednoho (1) roku od obdržení dodávky bez výrobních a materiálových vad a že splňují specifikace. Eventuální vady musí zákazník sdělit společnosti YT písemně do deseti (10) pracovních dnů od zjištění vady.
 2. Specifikace jsou ony údaje, které jsou v potvrzení zakázky jako takové výslovně označeny.
 3. Pokud zákazník společnosti YT oznámí vadu v dané lhůtě podle bodu 9 nebo 10.1 VOP a pokud společnost YT tuto vadu akceptuje, společnost YT podle své volby buď nahradí nebo opraví vadný produkt, nebo zákazníkovi uhradí cenu za toto. Opravou nebo náhradou nezačne záruční doba běžet nově.
 4. Záruka odpadá:

  • pokud zákazník nebo nějaká třetí osoba nenakládají s produktem odborně nebo pokud nedodržují předpisy společnosti YT pro používání produktu;
  • pokud zákazník nebo nějaká třetí osoba produkt změní nebo opraví;
  • pokud zákazník, pokud se vyskytla nějaká vada, neučiní neprodleně všechna vhodná opatření pro snížení škody a pokud poskytne společnosti YT příležitost k odstranění vady;
  • pokud byly označení nebo etikety produktu pozměněny, odstraněny nebo jiným způsobem omezeny; nebo
  • pokud byl produkt, který byl vrácen společnosti YT k opravě, poškozen během přepravy do společnosti YT.

 5. Obsah záruky včetně povinností společnosti YT a opravných prostředků zákazníka v případě vadných produktů je upraven taxativně v bodě 10.1 VOP. Společnost YT neposkytuje výslovně žádnou další záruku, ujištění nebo garanci ohledně dodávaných produktů. Společnost YT obzvláště neručí za vady na produktech, které jsou zjištěny po uplynutí záruční lhůty. Jakékoli další opravné prostředky podle švýcarského obligačního práva jsou výslovně vyloučeny.
 6. Ručení za ušlý zisk, ztrátu obratu, goodwill, poškození reputace nebo za další nepřímé škody nebo následné škody z vad jsou, pokud je to ze zákona přípustné, výslovně vyloučeny.
Vlastnictví produktů
 1. Vlastnictví dodaných produktů přechází na zákazníka, jakmile společnost YT obdrží celou platbu. Produkty jsou až do tohoto okamžiku vlastnictvím společnosti YT a zákazník je nesmí ani zastavovat, ani poskytovat jako jistotu. Zákazník je povinen označit produkty jasně jako vlastnictví společnosti YT a uchovávat je odděleně od jiných produktů. Společnost YT je oprávněna vstupovat do prostor zákazníka během provozn9 doby, aby si tyto produkty přisvojila.
Nástroje a zařízení
 1. Nástroje a zařízení, které jsou vyrobeny za účelem provedení zakázky, zůstávají výlučným vlastnictvím společnosti YT, i když jsou zákazníkovi zcela nebo částečně vyúčtovány.
Vyžádání povolení
 1. Zákazník je sám odpovědný za obdržení veškerých potřebných povolení, schválení a licencí, které jsou zapotřebí pro nabytí, dodání a používání produktů.
Zachování tajemství
 1. Veškeré důvěrné informace, jako jsou know-how, data, výkresy a další podklady, které jsou vyměňovány mezi smluvními stranami v rámci plnění zakázky, musí být udržovány v tajnosti a nesmějí se používat k jiným účelům a nesmějí se zpřístupňovat třetím osobám. Vlastnictví těchto důvěrných informací, jakož i všech nehmotných majetkových práv, která je představují, zůstává zveřejňující straně. Na žádost zveřejňující strany musí být neprodleně vydány všechny podklady k jejím důvěrným informacím včetně všech příslušných opisů nebo kopií.
Převod
 1. Zákazník může práva a povinnosti ze smlouvy se společností YT právoplatně převést pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti YT.
Aplikovatelné právo
 1. Na tuto smlouvu se aplikuje výlučně švýcarské právo s vyloučením mezinárodního soukromého práva. Úmluvu OSN o mezinárodní koupi zboží nelze aplikovat.
Soudní příslušnost
 1. Výlučným místně příslušným soudem pro veškeré spory je soud v CH-2540 Grenchen.

VOP z 18. 11. 2019