Rozsah platnosti
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují uzavírání, obsah a realizaci kupních smluv a smluv o dílo, jakož i zakázek mezi společností Ypsotec s. r. o. nebo Ypsotec AG, CH-2540 Grenchen (dále uváděnou jako „YT“) a dodavatelem/podnikatelem/pověřencem (dále uváděným jako „Dodavatel“). Podání nabídky společnosti YT znamená akceptaci těchto VOP (Všeobecných obchodních podmínek). Vyhrazeny zůstávají odlišné úpravy mezi smluvními stranami.
 2. Eventuální dodací podmínky dodavatele (stávající i budoucí) nemají žádnou platnost.
 3. Odlišná ujednání a významná právní prohlášení smluvních stran jsou závazná pouze tehdy, pokud jsou sepsána písemně.
Nabídka
 1. Poptávkou je dodavatel žádán, aby jako specialista předložil bezplatnou nabídku. V nabídce se má řídit dle popisů a cílů společnosti YT a v případě odchylek má na toto výslovně upozornit. Uznává objasňovací povinnost. Dodavatel je povinen uvést společnosti YT bez vyzvání všechny údaje účelné pro dodávku, popř. výkon, a to včetně proveditelnosti.
 2. Nabídka je závazná během lhůty uvedené v poptávce. Pokud odpovídající údaje chybí, zůstává dodavatel vázán po dobu devadesáti (90) dnů od data nabídky.
 3. S výhradou závazné lhůty podle bodu 2.2 VOP zůstává odstoupení od jednání až do přijetí nabídky (dále „objednávka“) otevřené bez finančních následků.
Objednávka
 1. Objednávky se provádějí zpravidla písemně (prostřednictvím dopisu, faxu nebo e-mailu).
 2. Podáním objednávky je smlouva považována za uzavřenou.
 3. Dodavatel musí objednávku okamžitě písemně potvrdit.
 4. Dodavatel je povinen zkontrolovat objednávku na její jasnost a absenci rozporů. Pokud existuje nějaká nejasnost nebo rozpor, je povinen toto sdělit společnosti YT před započetím prací.
Objasňovací povinnost
 1. Dodavatel se zavazuje, že společnosti YT neprodleně a písemně oznámí všechny jím rozpoznané a v případě řádné pečlivosti rozpoznatelné okolnosti, které ohrožují správnou a včasnou dodávku, popř. plnění, jakož i své eventuální pochybnosti vůči specifikacím, pokynům atd., které obdržel od společnosti YT. Pokud dodavatel tuto povinnost poruší, musí nést negativní následky.
Změny
 1. Změny ve výrobním procesu nebo v organizaci dodavatele, které mají nebo mohou mít vliv na dodávku, popř. výkon, musí být sjednány mezi smluvními stranami předem písemně.
Ceny
 1. Ceny se rozumějí DDU Grenchen/CH (podmínky Incoterms 2000), ve švýcarských francích, bez daně z přidané hodnoty, ale včetně nákladů na skladování a balení.
 2. Změny cen musí být sjednány písemně předem.
Platební podmínky
 1. Lhůty splatnosti činí třicet (30) dnů od převzetí dodávky podle bodu 12 VOP, popř. plnění, minimálně ale třicet (30) dnů od vyfakturování. Zúčtování se vzájemnými pohledávkami zůstává vyhrazeno.
Náhradní vzorek
 1. Na žádost společnosti YT dodavatel předloží ke kontrole první vzorky. Dodavatel smí s výrobou pokračovat až po schválení ze strany společnosti YT. Pokud dodavatel vyrábí dále předtím, než jsou první vzorky schváleny, je toto prováděno na jeho vlastní riziko.
Dodání
 1. Dodání je realizováno za podmínky DDU Grenchen/CH (Incoterms 2000).
 2. Lhůta pro dodání, popř. poskytnutí plnění začíná obdržením objednávky ze strany dodavatele. Možná zpoždění musí být ohlášena společnosti YT, jakmile budou patrná.
 3. U fixních termínů nastává v případě zpoždění automaticky prodlení, pokud smluvní strany nesjednají jiné řešení; v ostatních případech nastává prodlení po upomenutí s vymezením přiměřené dodatečné lhůty.
 4. Dodavatel se může na váznutí potřebných dodávek, které má poskytnout YT, nebo výkonů, které je nutno poskytnout, odvolávat pouze tehdy, pokud je požadoval včas.
 5. Předčasné a dílčí dodávky, popř. výkony jsou přípustné maximálně pět (5) pracovních dnů před uplynutím dodací lhůty. Dodavatel musí požádat společnost YT minimálně šest (6) pracovních dnů před uplynutím dodací lhůty o souhlas s takovým dodáním, popř. plněním.
 6. U dodávky surovin a zboží, které bylo vyrobeno podle specifikací společnosti YT, společnost YT akceptuje dodávku zvýšenou o pět procent (5 %) objednávaného zboží.
 7. Pokud dodavatel zpracovává materiál společnosti YT, je povinen dodat společnosti YT nejen dobré díly, nýbrž i veškeré vadné díly. Vadné díly musí být zabaleny zvlášť a musí být popsány.
Přeprava
 1. Dodavatel je odpovědný za vhodný obal a vhodné etiketování dodávky.
 2. Pokud společnost YT dopředu uvede předpisy pro etiketování, obaly a expedici, musí se tyto předpisy dodržovat. Společnost YT si vyhrazuje, že dodávky, které nebudou etiketované, balené nebo expedovat v souladu s předpisy, zašle dodavateli zpět na jeho náklady.
Expediční doklady a fakturace
 1. Každou dodávku musí provázet dodací list, na něž je kromě přesné dodací adresy uvedeno následující:

  • číslo objednávky společnosti YT (pokud existuje)
  • číslo výrobku společnosti YT (pokud existuje)
  • označení zboží společnosti YT
  • dodávané množství (dobré množství, vadné díly, destrukční zkoušené díly)

 2. V následujících případech musí být k dodávce přiloženy certifikáty:

Pořízení suroviny dodavatelem:

Osvědčení výrobku podle EN 10 204 / 3.1, nebo, pokud není k dostání, 2.2

Zpracované zboží:

Protokol o zkoušce

Tepelně ošetřené zboží: Protokol o zkoušce (druh ošetření, hloubka kalení, tvrdost)

Na povrchu ošetřené zboží:

Protokol o zkoušce (druh ošetření, struktura vrstev, hloubka vrstev, tvrdost)

 

Protokol o zkoušce (druh ošetření, struktura vrstev, hloubka vrstev, tvrdost).

 1. Faktura se musí vystavovat ve dvojím provedení.
 2. Faktury vystavené ve Švýcarsku musí odpovídat formálním předpisům legislativy týkající se daně z přidané hodnoty. U dodávek zboží je nutno uvádět původ zboží a číslo celního tarifu. U přímé dodávky ze zahraničí je nutno přiložit s fakturou osvědčení o oběhu zboží.
Zkouška a převzetí zboží
 1. U dodávek zboží společnost YT provede vstupní kontrolu nejpozději do třiceti (30) dnů po expedici. Pokud je zboží shledáno dobrým, je nález dobrého stavu považován za převzetí. Převzetí neznamená schválení zboží ohledně shody s ručeními podle bodu 13 VOP.
 2. Zboží identifikované jako vadné při vstupní kontrole nebo v průběhu dalšího zpracování je vráceno dodavateli na jeho náklady za účelem odstranění chyb nebo bezplatné náhrady. Pokud to pro dodavatele není možné během užitečné lhůty, společnost YT si vyhrazuje, že vadné zboží dodělá ve vlastním závodu nebo že je vytřídí. Náklady na tyto práce, jakož i náklady na vzniklé zmetky na materiálu poskytnutého k dispozici bezplatně společností YT jsou fakturovány dodavateli. Zboží, které je dodavateli vráceno za účelem odstranění chyb, popř. k náhradě, musí být ihned dobropisováno společnosti YT a musí být při dodání bezvadného zboží ihned fakturováno.
Záruka a ručení
 1. Dodavatel ručí jako specialista a odpovídá za to, že:
  • zboží, popř. plnění je odesláno kompletně a správně v souladu se zadáními sdělenými písemně společností YT a v rámci dohodnutých lhůt společnosti YT, popř. že je vůči ní poskytnuto tak, že společnost YT může zboží, popř. plnění používat k dohodnutému účelu hned a bez omezení. Vyhrazena zůstávají zpoždění termínů, za která je odpovědná společnost YT;
  • jsou dodržovány veškeré aplikovatelné zákony, předpisy, normy, uznávaná pravidla (Good Manufacturing Practises a další) a stav vědy a techniky, jakož i písemně udělená zadání společnosti YT;
  • zboží, popř. plnění není žádnou formou zatíženo právy třetích osob (zástava, vlastnictví, spoluvlastnictví, společné vlastnictví a podobně); a
  • že neomezené používání zboží, popř. plnění není v rozporu s žádnými ochrannými právy třetích osob.

 2. Lhůta pro záruční plněn í podle bodu 13.1 písm. a) a písm. b) VOP činí dvacet čtyři (24) měsíců. Začíná převzetím zboží ze strany společnosti YT. Během záruční lhůty je každá výtka vady považována za vznesenou včas. Společnost YT může skryté vady reklamovat i po jejich zjištění nebo poznání i po uplynutí záruční lhůty. Totéž platí pro vady podle bodu 13.1 písm. c) a písm. d) VOP.
 3. Dodavatel ručí za nároky a škody, které mají svůj původ v oblasti odpovědnosti partnera, a těchto nároků a škod společnost YT zprošťuje. Patří sem i ručení za dodávky, popř. plnění třetích osob, které jsou zapojeny do plnění smlouvy.
Zapojení třetích osob, nakupovaný materiál a komponenty
 1. Pokud má dodavatel v úmyslu zapojit do plnění svých povinností trvale nebo příležitostně třetí osoby, je k tomu vyžadován předchozí písemný souhlas společnosti YT.
 2. Dodavatel zajistí, že budou v každém případě dodržována smluvní ujednání se společností YT a že budou třetí osoby adekvátně smluvně zavázány.
 3. Dodavatel učiní vhodná opatření k zajištění kvality materiálu zapracovaného do dodávaného zboží nebo zabudovaných komponent (např. vstupní zkouška zboží, certifikáty o shodě, audity atd.).
 4. Na fakturách třetích osob zapojených do plnění smlouvy dodavatel neuplatňuje žádnou cenovou přirážku.
Odstoupení
 1. Společnost YT může od smlouvy odstoupit a zříci se dodávky, popř. plnění zcela nebo částečně, pokud:
  • je dodavatel v prodlení ohledně dodávky, popř. plnění a pokud marně uplynula i dodatečná lhůta podle bodu 9.3 VOP;
  • se již před splatností dodávky, popř. plnění ukáže, že dodavatel překročí dodací termín; a
  • pokud je před dodáním, popř. plněním určitě možné předvídat, že dodavatel poruší ručení podle bodu 13.1 VOP.
 2. Nárok společnosti YT na náhradu škody zůstává vyhrazen.
Právo na provedení inspekce
 1. Společnost YT, zákazníci společnosti YT a/nebo třetí osoby tímto pověřené společností YT, jakož i akreditovaná certifikační pracoviště a úřady (např. Swissmedic, FDA atd) mají kdykoli právo provádět audity produktů a/nebo procesů u dodavatele a u třetích osob zapojených ze strany dodavatele. Takové audity jsou dodavateli oznamovány předem. Auditorovi musí být dovolen neomezený přístup k dotčeným výrobním a kontrolním pracovištím.
 2. Společnost YT je oprávněna kontrolovat postup prací. Tímto není povinnost dodavatele k plnění dle smlouvy ani pozměněna, ani omezena.
Nakládání s materiálem a zachování tajemství
 1. Materiál (podklady, výkresy, fotografie, datové nosiče, filmy, plány, nástroje, formy, modely, díly, suroviny atd.), který společnost YT poskytne k dispozici nebo který je zhotoven pro společnost YT (dále „materiál“), zůstává vlastnictvím společnosti YT, popř. některé oprávněné třetí osoby (např. zákazníci společnosti YT), nezávisle na stavu zpracování.
 2. Dodavatel je povinen informovat společnost YT písemně, jakmile se dozví o možných porušeních ochranných práv kvůli materiálu, který poskytne společnost YT k dispozici. V případě porušení této povinnosti zajistí, aby společnost YT nemusela platit škodu.
 3. Dodavatel musí materiál skladovat odborně správně a zvlášť a musí se postarat o odpovídající pojistné krytí. V případě poškození, za které je odpovědný dodavatel, ručí dodavatel až do výše nákladů na obnovení nebo hodnoty opětovného pořízení.
 4. Veškeré důvěrné informace, jako je know-how a materiál, které společnost YT sdělí dodavateli nebo které poskytne k dispozici pro plnění smlouvy, musí být zachovávány v tajnosti a nesmějí se používat pro žádné jiné účely a nesmějí být zpřístupňovány bez předchozího písemného souhlasu společnosti YT. Vlastnictví těchto důvěrných informací, jakož i všech nehmotných majetkových práv, která je představují, zůstává společnosti YT, popř. oprávněné třetí osobě. Na žádost musí být společnosti YT neprodleně vydány všechny podklady k jejím důvěrným informacím včetně všech příslušných opisů nebo kopií.
 5. Dodavatel musí důvěrně nakládat s poptávkou společnosti YT, jakož i se skutečností smluvního vztahu se společností YT, s jejím obsahem a s výsledky práce.
 6. Povinnosti podle bodů 17.4 a 17.5 VOP platí jak během doby trvání smlouvy, tak i po ukončení smlouvy.
Ochrana dat / bezpečnost dat
 1. Dodavatel bere na vědomí a prohlašuje svůj souhlas, že společnost YT zpracovává a využívá osobní údaje zákazníka podle prohlášení společnosti YT o ochraně dat (lze vyhledat na adrese www.ypsotec.com/datenschutz). Přitom je možné údaje předávat dceřiným společnostem skupiny YT, pokud je toto požadováno nebo zákonem předepsáno k výkonu účelu.
 2. Strany se zavazují, že budou dodržovat ustanovení rozhodující legislativy upravující ochranu dat, jakož i že budou osobní údaje chránit před neoprávněným sdělením a že je budou zpracovávat pouze za účelem splnění smlouvy a ve vyžadovaném rozsahu.
Vyšší moc
 1. Smluvní strany neručí za nesplnění smluvních povinností podmíněné událostmi vyšší moci. Pod „vyšší mocí“ je nutno chápat okolnosti, které nenastaly před uzavřením smlouvy, které jsou nepředvídatelné a objektivně neodvratitelné.
 2. Smluvní strana, která se odvolává na důvody vyšší moci, je povinna informovat druhou stranu neprodleně o jejím vzniku a o pravděpodobné době trvání. Jinak se na vyšší moc nemůže odvolávat.
 3. Na žádost musí dodavatel dodat společnosti YT ověřené potvrzení o okolnostech, které chce chápat jako vyšší moc.
Aplikovatelné právo a soudní příslušnost
 1. Aplikovatelné je výlučně švýcarské právo s vyloučením mezinárodního soukromého práva. Úmluvu OSN o mezinárodní koupi zboží nelze aplikovat.
 2. Výlučným místně příslušným soudem pro veškeré spory je soud v CH-2540 Grenchen.Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s tím, že společnost YT může svá práva uplatňovat i u soudu ve svém sídle nebo u jakéhokoli jiného příslušného soudu.

Nákupní podmínky ze dne 05. 11. 2019